Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Bratislavský kraj


Čo navštíviť v meste Bratislava

Krajské mesto: Bratislava
Rozloha: 2,052.6 km²
Počet obyvateľov: 603,699
Hustota: 249 /km²
Počet okresov: 8

Bratislavský kraj tvorí 8 okresov a patrí do neho územie hlavného mesta Bratislava I. až V. a geograficky priľahlé okresy Senec, Pezinok a Malacky. Bratislavský kraj sa rozkladá v západnej časti Slovenska, kde prirodzenú hranicu kraja s Rakúskom tvorí rieka Morava. Rieka Dunaj tvorí takúto hranicu s Maďarskom. Hlavné mesto Slovenska Bratislava, podľa ktorej je kraj pomenovaný, má voči Slovensku excentrickú polohu, naopak voči európskym centrám akými sú Viedeň, Budapešť a Brno má priaznivú geografickú polohu.

Prírodné pomery

Územie Bratislavského kraja je geomorfologicky členité vďaka Karpatskému masívu v kontraste s Panónskou nížinou. Nížinné oblasti reprezentuje Záhorská nížina pokrytá viatymi pieskami a Podunajská nížina typická sprašami. Obe nížiny sú od seba oddelené horskou bariérou Malých Karpát, ktoré sú tvorené prvohornými žulami a vápencami, s výbežkami Devínskej Kobyly. Hydrogeografickou osou tejto klimaticky teplej a úrodnej oblasti je rieka Dunaj. Vybagrovaním štrkopieskov z riečnych náplavov  Dunaja vznikli Slnečné jazerá pri Senci, Zlaté Piesky v Bratislave a okolí. Žitný ostrov má bohaté zásoby podzemnej a termálnej vody. Na nive Dunaja a Moravy sa nachádzajú nivné pôdy, na sprašiach Trnavskej pahorkatiny černozeme, v Malých Karpatoch prevládajú hnedé lesné pôdy. V povodí Dunaja sa zachovali aj zvyšky chránených lužných lesov. Presypové piesky v Záhorskej nížine sú pokryté borovicovými porastmi, v Karpatoch nájdeme dubiny a bučiny. Do Bratislavského kraja zasahuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty a početné množstvo prírodných rezervácií.  

Územia a okresy patriace do Bratislavského kraja:

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews