Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Dejiny Slovenska

Slovenská republika je dnes slobodná krajina s demokratickým štátoprávnym usporiadaním a s parlamentným politickým systémom. Na území Slovenska sa však počas jeho histórie vystriedali viaceré štátne zriadenia a rôzny politický systém. Prinášame vám prehľad historických udalostí, ktoré súviseli s územím a obyvateľstvom Slovenska a vytvárali jeho dejiny. 

Územie dnešného Slovenska bolo v minulosti súčasťou historickej Rímskej ríše, Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, Habsburskej ríše a Rakúsko – Uhorska. Slovensko ohrozovali Avari, útočila na neho Franská ríša a Starí Maďari, neskôr nás ohrozovali Tatári a podľa histórie najmä najnebezpečnejší Turci. Napriek tomu sa Slovensko dokázalo oslobodiť spod područia nevoľníctva, uzákoniť spisovný jazyk a nezaostávať vo vytváraní dejín slovenského umenia a kultúry.

Slovensko poznačila 1. aj 2. svetová vojna, na konci druhej svetovej vojny sa v našej histórii udialo viacero zmien štátneho zriadenia. Veľká časť dejín Slovenska je spätá so susedným českým štátom, s ktorým sme dlhý čas tvorili spoločnú republiku. Najskôr prvú Československú republiku, potom obnovenú, počas obdobia totality sme vytvárali Československú socialistickú republiku a po úspešnom oslobodení sa spod totalitného  režimu po tzv. Nežnej revolúcii sme na krátky čas v dejinách vytvorili spoločnú Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

V roku 1993 sme sa osamostatnili a vytvorili samostatnú demokratickú Slovenskú republiku, ktorej história je napriek krátkosti trvania naozaj bohatá. Všetky informácie súvisiace s dejinami Slovenska a Slovenskej republiky sú chronologicky usporiadané a ponúkajú možnosť kvalitného spoznávania našej histórie.

Chronológia dejín Slovenska


Praveké osídlenie, prvé národy na našom území

3. - 1. st. pnl Kelti na Slovensku
1. - 4. st. nl Slovensko v susedstve Rímskej ríše
5. - 6. st. príchod slovanských kmeňov
623 - 658 Samova ríša
8. st. Karol Veľký
833 vznik Veľkej Moravy
863 príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda
896 príchod kočovných maďarských družín do východného Podunajska
906 v boji s Maďarmi pri Tate padol knieža Svätopluk
1241 - 1242 tatársky vpád

Slovensko súčasťou Uhorska

1465 založená Akadémia Istropolitana
Turci na Slovensku
1526 bitka pri Moháči
1530 vpád Turkov na Slovensko

Habsburská ríša

1635 založenie univerzity v Trnave
1660 založenie univerzity v Košiciach
1683 porážka Turkov pri Viedni
1781 Tolerančný patent
1785 zrušenie nevoľníctva v Uhorsku

Slovenské národné obrodenie

1787 Anton Bernolák - prvý pokus o spisovnú slovenčinu
1805 Bitka pri Slavkove
1843 Ľudovít Štúr - uzákonenie spisovnej slovenčiny
19.9.1848 založenie Slovenskej národnej rady
4.8.1863 založenie Matice slovenskej v Martine
1874 zrušenie slovenských gymnázií v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom
1875 zrušenie Matice slovenskej
1907 Apponyiho zákony
1913 vznik Slovenskej ľudovej strany

Prvá svetová vojna

1914 -1918 1. svetová vojna
30.5.1918 Pittsburská dohoda

Prvá Československá republika

28.10.1918 vznik Československa
1919 obnovenie Matice slovenskej
1919 založenie Univerzity Komenského v Bratislave
29.0.1919 Mníchovský diktát štyroch veľmocí
2.11.1919 Viedenský diktát

Druhá svetová vojna

22.11.1938 autonómia Slovenska
1.9.1939 začiatok 2. svetovej vojny
14.3.1939 vznik samostatnej Slovenskej republiky
1941 vstup Slovenska do vojny proti ZSSR
29.8.1944 Slovenské národne povstanie
6.10.1944 Dukla
8.5.1945 koniec 2. svetovej vojny v Európe

Československá socialistická republika

1948 nastolenie komunistickej diktatúry v Československu
1960 vznik Československej socialistickej republiky
1968 okupácia Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy
27.10.1968 zákon o federácii

Súčasné dejiny Slovenska

1989 Nežná revolúcia
1990 vznik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
17.7.1990 Zvrchovanosť Slovenskej republiky
1.9.1990 Ústava Slovenskej republiky
25.11.1990 zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
1.1.1993 vznik Slovenskej republiky

Osobnosti slovenskej histórie

Ľudovít Štúr
Milan Rastislav Štefánik
Alexander Dubček
Juraj Jánošík

 

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews