Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Fauna na Slovensku

Fauna Slovenska patrí pod provinciu listnatých lesov. Vzhľadom na rozdielnu nadmorskú výšku a životné prostredie je Slovensko domovom pre stovky živočíchov rozdielnych svojím pôvodom, vzhľadom a životným prostredím.   

Suchozemské živočíchy

Lesy sú plné živočíchov, častými je veverica, líška, diviak, rys, vlk, medveď, vysokú zver zastupuje jeleň, srnec, daniel, muflón. Slovenské lesy vytvárajú výborné podmienky pre poľovníctvo, veľmi obvyklé sú poľovačky na medvede a jelene. Z vtákov na Slovensku prebýva sova, tetrov, myšiak, v jaskyniach žijú mnohé druhy netopierov. V pásme kosodreviny sa vyskytujú kamzíky a svište. Typickým živočíšnym predstaviteľom polí na nížinách Slovenska je napríklad bažant, zajac, hraboš. Na rozhraní nížin a pohorí sa v hojnom počte vyskytuje jež.

Faunu Slovenska rozdeľujeme do štyroch oblastí podľa výskytu jednotlivých živočíchov v daných oblastiach.

Oblasť stepného živočíšstva

Ide o oblasť nížin, slnečných svahov predhorí, ale aj o plochy, ktoré človek premenil na ornú pôdu. Vyskytuje sa tu približne 10 – 13% živočíchov z celkového počtu všetkých druhov žijúcich na našom území. Zástupcovia tejto oblasti sú zajace, hraboše, jarabice, bažanty, škovránky. Kriticky ohrozený druh je drob fúzatý, ktorého prirodzeným prostredím sú práve stepné oblasti nachádzajúce sa v Podunajskej rovine, v Podunajskej a Trnavskej pahorkatine, pričom najviac živočíchov je sústredených na významnom vtáčom území Sysľové polia neďaleko Rusoviec pri Bratislave. Z bezstavovcov sa vyskytuje v tejto oblasti sága stepná, fúzač trávový a bohato zastúpené sú i motýle.

Oblasť živočíšstva listnatých lesov

Táto oblasť je miestom s najväčším počtom druhov živočíšnej ríše žijúcich na Slovensku. Možno tu nájsť až 75% všetkých druhov. Listnatý les poskytuje dostatok potravy a dobré možnosti úkrytu srnám, diviakom, ale i líške hrdzavej a mačke lesnej, tiež veľkému množstvu rozličných vtákov, z ktorých najčastejšie sú kukučka jarabá, sova lesná, vrana túlavá, slávik červienka, pinka lesná, stehlík konopiar, sýkorky a ďatle. Z obojživelníkov sú tu zastúpené mlok bodkovaný, mlok hrebenatý, ropucha bradavičnatá a rosnička stromová.

Oblasť živočíšstva ihličnatých lesov

Potravu si v tejto oblasti nachádza asi 10% druhov našich živočíchov.  Ihličnatý les je domovom pre veverice, medvede hnedé, rysa ostrovida, vtáky – tetrova hlucháňa, drozda kolohrivého, orešnicu perlavú, sýkorku uhliarku a sýkorku chochlatú, hýľa lesného a krivonosa smrekového. Z plazov tu možno nájsť vretenicu severnú a užovku živorodú. Mnohé zo živočíchov žijú v listnatých aj ihličnatých lesoch, napr. líšky, vlky, jelene.

Oblasť vysokohorského živočíšstva – kosodrevín a alpínskych lúk

Hoci spoločenstvo živočíchov žijúcich v tejto oblasti Slovenska je chudobnejšie, predstavuje asi 1% z našich druhov, nestráca svoj význam ani zaujímavosť. Udržali sa tu druhy živočíšnej ríše, ktoré prežili doby ľadové, sú to tzv. glaciálne relikty. Z obojživelníkov je charakteristickým druhom mlok horský, z plazov jašterica živorodá, z vtákov dážďovník tmavý, z cicavcov hraboš tatranský, hraboš snežný, v najvyšších polohách žijú kamzíky a svište. 

Vodné živočíchy

Po celom území Slovenska môžeme nájsť roztrúsené spoločenstvo vôd, močiarov a brehov vôd, ktoré poskytujú taktiež priaznivé podmienky pre mnohé ryby, obojživelníky a vtáky. Na Slovensku je rozšírený chov rýb v rybníkoch na hospodárske účely. Takýto chov nájdeme v trnavských rybníkoch alebo na východe v Senných rybníkoch. Rozdiely v skladbe vodných spoločenstiev vyplývajú z nárokov živočíchov na vlastnosti vody. Sladkovodné toky a mŕtve ramená riek sú domovom sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátok, lipňov, rakov, žiab a korytnačiek. Prudko tečúcim čistým vodám s kamenistým dnom a nízkou teplotou vody sa prispôsobil pstruh potočný, v nižších polohách s miernejšie tečúcou vodou prevláda lipeň tymiánový. Bohatšie je spoločenstvo živočíchov väčších potokov a riek v nižších polohách, ktoré je domovom šťuky, zubáča, sumca, pleskáča a plotice.

Na brehoch prameňov a horských potokov Slovenska žije napr. kunka žltobruchá, z vtákov trasochvost horský, rybárik riečny, v nižších polohách trasochvost biely, vydra riečna, ondatra pižmová, užovka obojková. Pomerne bohato zastúpené rozličnými druhmi fauny je spoločenstvo stojatých vôd. Z vodného hmyzu tu môžeme vidieť potápniky, vodomily, ihlice, korčuliarky a vážky. Brehy stojatých vôd sa vyznačujú živočíšstvom veľmi bohatým na druhy, vyskytuje sa tu lyska čierna, kačice, trsteniariky, volavky. Pri riekach majú svoje hniezdoviská aj kačice divé, labute, čajky, bociany. Dôležitými ornitologickými stanicami na Slovensku sú chránené areály vodných nádrží, akými je napríklad Sĺňava na rieke Váh, kde hniezdi niekoľko desiatok druhov vrátane volavky alebo kormorána.    

Korytnačka močiarna má svoj biotop v prírodných rezerváciách blízko rieky Latorica na východe Slovenska. Je však zriedkavá a reprezentuje v strednej Európe zvyšok teplomilného živočíšneho spoločenstva.

Domestifikované zvieratá

V domoch a bytoch sa chovajú prevažne psy, ktoré sú domácimi miláčikmi. Mačky sú súčasťou mnohých domov hlavne na dedinách. Chov koní je na Slovensku rozšírený v rámci rodinných usadlostí a súkromných rančov a slúži aj na turistické účely. Na vidieku sa niektorí ľudia venujú chovu hydiny, najmä sliepok, kačíc a moriek. Obľúbenými živočíchmi vhodnými na domáci chov sú aj ošípané a králik domáci. V horských oblastiach Slovenska, najmä na Liptove a Orave, je častý i chov oviec a dobytka.

Endemitické druhy

Na Slovensku bolo vyhlásených za chránených 769 druhov živočíchov. Osobitnú zmienku si zasluhujú endemity, teda ojedinelé druhy živočíšnej ríše, ktoré žijú len na našom území. Patria k nim mäkkýše slizniak fatranský, vretienka (Chochlodina cerata) a iné bezstavovce. Medzi endemity na Slovensku patrí aj voľne žijúci kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský a rys ostrovid. Ďalej je endemitom napríklad aj najväčší európsky lietajúci vták drop veľký, majúci svoj biotop v chránenom areáli Dropie pri Komárne. V chránenom areáli v Topoľčiankach pri Zlatých Moravciach je zase známy chov a rozmnožovanie zubrov, chov raticovej zveri a koní.

Nebezpečné živočíchy

V listnatých lesoch hrozí nebezpečenstvo nákazy od infikovaného jedinca kliešťa, preto je pred vstupom do lesa vhodné použiť repelenty proti hmyzu. V prírode môžeme tiež prísť do styku s jedovatými živočíchmi. Jediný skutočne jedovatý had žijúci na území Slovenska je vretenica severná. Môže žiť na rozličných stanovištiach od mokradí a brehov riek až po výslnné stráne a rúbaniská. Preto je pri pobyte v niektorých oblastiach, najmä pri zbere lesných plodín, potrebná zvýšená opatrnosť. Pri uštipnutí je nevyhnutné okamžite podať prvú pomoc. Nebezpečné môže byť tiež uštipnutie sršňom, osou alebo včelou, najmä pre ľudí alergických na uštipnutia týmto hmyzom.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews