Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Vzdelanie a školstvo na Slovensku

Školy na Slovensku:

Základné druhy škôl:

Povinná školská dochádzka určená školským systémom na Slovensku trvá desať rokov. Povinnú školskú dochádzku deti absolvujú na základných a stredných školách. Existujú aj materské školy pre deti od 3 do 6 rokov, základné školy sú určené pre deti od 6 do 15 rokov, stredné školy a gymnáziá, stredné odborné učilištia a vysoké školy (univerzity) sú prístupné pre starších študentov. Absolvovanie základnej školy je na Slovensku povinné. Okrem toho ponúka školstvo aj možnosť navštevovať základné umelecké školy, kam môžu deti chodiť dobrovoľne mimo riadneho vyučovania. Na základných školách môžu menšie deti tráviť čas po vyučovaní v školských kluboch.

Materská škola

Vzdelávanie detí na Slovensku začína už v materských školách. Deti navštevujú materskú školu od 3 rokov, prípadne neskôr, podľa rozhodnutia rodičov. Učia sa tu základné poznatky v závislosti od veku, učia sa kresliť, recitovať, spievať, poznávať prírodu, farby a veci okolo seba. V predškolskom veku (5 - 6 ročné deti) sa učia napríklad rozoznávať geometrické tvary, mesiace v roku, názvy dní, osvojujú si hygienické návyky. Učiteľom v materskej škole sa môže stať absolvent strednej pedagogickej školy alebo vysokej školy v príslušnom odbore .

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews