Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska

Na Slovensku je  9 národných parkov14 chránených krajinných oblastí. Ich rozloha zaberá 17,5 % rozlohy Slovenska.  Z toho rozloha národných parkov zaberá 6,5 % rozlohy Slovenska.  Národné parky majú pôvodnú, nenarušenú prírodu. V týchto oblastiach nie je dovolené trhať rastliny, loviť zver, zakladať oheň, ničiť prírodu. Chodí sa po vyznačených náučných a turistických chodníkoch. Náučné chodníky sú lemované tabuľami s rôznymi údajmi o okolitej prírode a o jej zaujímavostiach.

Národné parky na Slovensku

Cránené krajinné oblasti (CHKO)

Chránená krajinná oblasť  Biele Karpaty
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina
Chránená krajinná oblasť Kysuce
Chránená krajinná oblasť Horná Orava
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
Chránená krajinná oblasť Latorica
Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
Chránená krajinná oblasť Poľana
Chránená krajinná oblasť Ponitrie
Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
Chránená krajinná oblasť  Záhorie
Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Národné parky

Tatranský národný park (TANAP)

Vyhlásený: 18.12.1948

Tatranský národný park tvoria vysoké skalnaté štíty, hrebene, bralá, sedlá, údolia. Príroda je rozmanitá. Nachádza sa tu okolo 175 ľadovcových jazier, ktoré vznikli činnosťou ľadovcov a nazývame ich plesá. Prírodu parku spestruje niekoľko vodopádov. Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít. Rastlinstvo tvoria smrekové lesy, pásmo kosodreviny, hole (vysokopoložené lúky) a podsnežné pásmo. Nachádzajú sa tu ojedinelé rastlinné a živočíšne druhy – endemity. Zo živočíchov tu žije medveď hnedý, rys ostrovid, kamzík (endemit), svišť, jeleň, vlk, diviak. Z vtákov je to napríklad ďateľ, drozd, orol, myšiak.  Všetky rastliny sú tu chránené. Vyskytuje sa tu napríklad plesnivec, horec, zvonček, hríb dubový.

Národný park Nízke Tatry (NAPANT)

Vyhlásený: 14.6.1978

Národný park Nízke Tatry je najväčším národným parkom na Slovensku. Výškové rozpätie je 1300 m. Je to bohaté krasové územie, nachádza sa tu veľa jaskýň. Je tu Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Bystrianska jaskyňa či Važecká. Najvyšší vrch je Ďumbier. Na území parku sa nachádza veľa druhov rastlinstva. Sú tu zmiešané lesy, zo stromov tu rastie javor, smrek, jedľa, buk. Z kvetov tu je možné nájsť poniklec, astru, fialku, klinček a iné. Zo živočíchov žije vo vodách pstruh, na súši salamandra, žaby, ale aj užovka, vretenica severská, z vtákov orol, bocian, vrchárka. Z cicavcov tu žije veľa medveďov hnedých a žijú tu aj vzácne kamzíky.

Národný park Veľká Fatra

Vyhlásený: 1.4.2002

Veľká Fatra má členitý reliéf, tvorený kaňonovitými dolinami. Sú tu aj krasové útvary, napríklad Harmanecká jaskyňa. Rastú tu jedle, buky a smreky, v najvyšších polohách kosodrevina. Nachádzajú sa tu aj travertíny. Z vtáctva tu žije orol, krkavec, z cicavcov napríklad medveď.

Národný park Malá Fatra

Vyhlásený: 18.1.1988

Malá Fatra má rozmanitý a bohatý reliéf. Príroda tu vytvorila tiesňavy, rokliny, vodopády – Šútovský vodopád, Diery. Je tu jedľový a smrekový porast, kosodrevina. Žije tu napríklad medveď, orol, hlucháň, vlk, rys, jeleň, srnec, ale aj vretenica a užovka a iné.

Národný park Pieniny (PIENAP)

Vyhlásený: 16.1.1967

V Pieninách sa nachádzajú výrazné skalné vrchy, najznámejší a najvýraznejší na slovenskej strane pohoria je vrch Tri koruny. Vodné toky tu vytvorili kaňonovité doliny – prielomy Dunajca a prielom Lesníckeho potoka Kače. Prielom Dunajca sa považuje za najväčší kaňon v strednej Európe. Údolie rieky Dunajec je hlboké 200 – 300 m. Žije tu napríklad vydra riečna, bobor, vysoká zver, z väčších zvierat ešte medveď, vlk alebo rys ostrovid. Z plazov jašterica, vretenica a užovka, ale aj salamandra, žaby a viaceré druhy vtákov – výr, myšiak, sokol. Z rýb sa tu vyskytuje šťuka, pstruh, celkovo žije v rieke Dunajec až 20 druhov rýb.  Z rastlinstva sa tu nachádzajú aj endemity. 

Národný park Poloniny

Vyhlásený: 23.9.1997

Lesy v Poloninách sú bukové a jedľové, reliéf je monotónny. Výškové rozpätie je 1200m. Nachádza sa tu najväčšia vodná nádrž pitnej vody na Slovensku – Starina. V Poloninách sú voo voľnej prírode chované zubry. Nachádza sa tu karpatský prales Stužica. Sú v ňom 400 ročné buky.

Národný park Slovenský raj

Vyhlásený: 18.1.1988

Slovenský raj má výnimočný reliéf, tvoria ho karbonátové horniny. Vodné toky tu vytvorili hlboké kaňony, doliny, rokliny s vodopádmi, preto je tento park veľmi divoký s členitým povrchom. Je tu prielom Hornádu, Suchá Belá, Piecky, Sokol. Sú tu aj krasové útvary – Stratenská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa. Sú tu jedľovo-bukové lesy. Rastie sa tu aj borovica. Žije tu medveď, rys, z vtáctva napríklad orol skalný. Zo vzácnejších rastlín tu rastie poniklec, prvosienka a iné.

Národný park Slovenský kras

Vyhlásený: 1.3.2002

Slovenský kras už v názve napovedá, že ide o krasové územie, najrozsiahlejšie na Slovensku. Nachádza sa tu 12 jaskýň, jednou z nich je Gombasecká jaskyňa alebo aj unikátna Ochtinská aragonitová jaskyňa, verejnosti prístupnou jaskyňou je aj Domica a ďalšie. Lesný porast tvoria prevažne listnaté lesy – dub, buk. Slovenský kras je prvou biosferickou rezerváciou. Na skalách žijú vzácne vtáky – orol, krkavec, sokol.

Národný park Muránska planina

Vyhlásený: 23.9.1997

Národný park sa nachádza na západe Slovenského Rudohoria. Má krasový reliéf, preto tu je možné nájsť jaskyne. Väčšinu porastu tvoria bukovo-jedľové lesy. Žijú tu medvede, jašterice, salamandra, divé mačky a zaujímavosťou je chov polodivých koní, ktoré je možné vidieť na lúkach.

Chránené krajinné oblasti na Slovensku

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Malé a Biele Karpaty sa nachádzajú na západe Slovenska. Biele Karpaty lemujú štátne hranice s Českom. Za Malými Karpatmi sa nachádza oblasť nazývaná Záhorie.

Chránená krajinná oblasť Kysuce

Chránená krajinná oblasť Kysuce
Názov je podľa rieky Kysuca. Táto oblasť sa nachádza na severe Slovenska, pri hraniciach s Poľskom a Českom. Susedí s chránenou oblasťou Horná Orava.

Chránená krajinná oblasť Horná Orava

Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na hornom toku rieky Orava. Táto oblasť je chladná a daždivá. Nachádza sa na severe Slovenska pri hraniciach s Poľskom a susedí s chránenou oblasťou Kysuce. Kysuce sú ojedinelé výskytom kamenných gulí, ktoré dosahujú rozmery aj približne 2 metre. 

Chránená krajinná oblasť Poľana

Vrch Poľana v tejto chránenej krajinnej oblasti bola v minulosti najvyššia sopka na území Slovenska. Oblasť sa nachádza pri meste Detva na strednom Slovensku. Vrch Hrb, ktorý sa nachádza na jej okraji je stredom Slovenska. Nachádzajú sa tu lesy a lúky, ktoré sa nazývajú poľany. 

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Pohorie Vihorlat vytvorili sopky. Nachádza sa na východe Slovenska, neďaleko hraníc s Ukrajinou. Voda tu vytvorila jazero Morské oko.

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchy sa nachádzajú na strednom Slovensku. V minulosti boli bohatým náleziskom drahých kovov. V centre pohoria uprostred vrchov sa nachádza mesto Banská Štiavnica.


ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews