Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Politický systém Slovenskej republiky

Slovensko je demokratický štát. Štátna moc v ňom patrí ľudu, občanom. Tí sa podieľajú na moci prostredníctvom svojich volených politických zástupcov zvolených v demokratických voľbách. Moc v štáte je rozdelená na 3 nezávislé zložky: zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tieto sa navzájom dopĺňajú a kontrolujú. Najvyššími orgánmi moci a predstaviteľmi politického systému v SR sú Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republikyprezident Slovenskej republiky.

Oficiálny názov: Slovenská republika (SR)
Dátum vzniku štátu: 1. január 1993
Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov volených na 4 roky)
Prezident: Ivan Gašparovič, volený na 5 rokov
Predseda vlády: Robert Fico, SMER - sociálna demokracia

Národná rada Slovenskej republiky - Parlament

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Sídli v Bratislave a má zákonodarnú moc. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky. Voliť môžu všetci občania, ktorí dovŕšili 18 rokov. Poslancom sa môže stať občan SR od 21 rokov. Na čele parlamentu je predseda a podpredsedovia, poslanci pracujú vo výboroch. Parlament v politickom systéme SR schvaľuje zákony, štátny rozpočet, prijíma a mení ústavu, posudzuje činnosť vlády.

Prezident Slovenskej republiky

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky je najvyšší orgán výkonnej moci v politickom systéme Slovenskej republiky. Je to zbor ministrov na čele s predsedom. Vláda sa tvorí po voľbách, víťazi volieb tvoria koalíciu/spojenectvo/, politické strany, ktoré majú menšinové zastúpenie v parlamente,  tvoria opozíciu /opak koalície/. Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev. Za výkon svojej funkcie sa vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej republike - parlamentu. Parlament môže vláde vysloviť nedôveru, vtedy musí vláda podať demisiu a odstúpiť.

Ministerstvá Slovenskej republiky

Na Slovensku pôsobí 13 ministerstiev:

 1. Ministerstvo zahraničných vecí SR, 
 2. Ministerstvo vnútra SR
 3. Ministerstvo hospodárstva SR
 4. Ministerstvo financií SR
 5. Ministerstvo spravodlivosti SR
 6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Ministerstvo obrany SR
 8. Ministerstvo zdravotníctva SR
 9. Ministerstvo kultúry SR
 10. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Súdy a súdna moc

Súdnictvo je v Slovenskej republike dvojstupňové. Sústava súdov v SR je rozdelená na: všeobecné súdy a vojenské súdy. Sústavu všeobecných súdov v SR tvorí:

Ústavný súd so sídlom v Košiciach má samostatné právne postavenie a nepatrí do sústavy všeobecných súdov.
Vojenské súdy (sú tri obvodové a Vyšší vojenský súd) rozhodujú o trestných veciach týkajúcich sa príslušníkov armády.
Občania Slovenskej republiky sa môžu odvolať na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrassburgu vo Francúzsku.

Generálna prokuratúra Slovenskej repuliky

Generálna prokuratúra SR je samostatný štátny orgán, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews