Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Flóra na Slovensku

V štvrtohorách sa podnebie na Slovensku niekoľkokrát menilo, čo malo vplyv na druhové zloženie fauny a flóry. Niektoré druhy sa zachovali dodnes, iné vyhynuli. Postupným otepľovaním sa však na naše územie šírili nové teplomilné druhy rastlinstva i živočíšstva.

Flóra Slovenska je bohatá na počet, ako aj na druhy rastlín, a to predovšetkým vďaka miernej klíme a pestrému geologickému podložiu. Zaraďuje sa do provincie listnatých a zmiešaných lesov a sú v nej zastúpené karpatské horské druhy, ale aj teplomilné rastliny, ktorým sa darí v nížinách na juhu. Slovensko je bohaté na lesy. Tie zaberajú približne 40 % územia a tvoria najcennejšie prírodné bohatstvo krajiny. Sú vyhľadávanými miestami na oddych, každoročne navštevované mnohými výletníkmi, turistami aj cykloturistami. Flóra nížin má rovnako ako flóra pohorí bohaté zastúpenie.

Rastlinstvo

So stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení i zloženie rastlinstva. Rastlinstvo vytvára výškové vegetačné stupne. Na Slovensku ich rozlišujeme osem. Vegetačné stupne nemajú presne vymedzené hranice,  jeden vegetačný stupeň prechádza do druhého, a preto uvedené nadmorské výšky sú iba orientačné.

Vegetačné stupne Slovenska:

  1. Dubový (100 – 400 m n. m.)
  2. Bukovo-dubový (200 – 550 m n. m.)
  3. Dubovo-bukový (250 – 700 m n. m.)
  4. Bukový (450 – 800 m n. m.)
  5. Jedľovo-bukový (650 – 1050 m n. m.)
  6. Smrekovo-jedľovo-bukový (850 – 1300 m n. m.)
  7. Smrekový (1100 – 1550 m n. m.)
  8. Kosodrevinový (1450 – 1900 m n. m.)

Flóra nížin

Flóra najteplejších oblastí Slovenska zahŕňa teplomilné rastlinstvo Záhorskej, Podunajskej, Východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny. Prevažnú časť kveteny tvoria dubovo-hrabové lesy. V hojnom počte sa vyskytuje dub, lipa malolistá, breza previsnutá, javor, orech kráľovský, hrab, jaseň, agát, lieska. Niektoré dreviny sa pričinením človeka presťahovali do nezvyklého prostredia. Vďaka tomu nájdeme borovicové lesy na Záhorskej nížine, alebo smrečiny v nižších polohách Slovenska. Brehy riek lemujú lužné vŕbovo-jelšové lesy prevažne vo výške 250-300 m n. m. Krovité poschodie nížin je taktiež bohaté, vyskytuje sa tu najmä baza čierna, vtáčí zob, brečtan, hloh a iné. Bylinné druhy zastupuje napríklad žihľava dvojdomá alebo hluchavka. V nížinách vznikli zásahom človeka sady a záhrady, ktorých typickými predstaviteľmi sú ovocné stromy ako jabloň, hruška, slivka, čerešňa, višna, marhuľa, broskyňa, ríbezľa a iné, z kvetov prevažne ruže, narcisy, tulipány. Na slnečných úpatiach svahov pohorí sú známe vinice, napr v okolí Pezinku, Modry, Nitry, Viničiek a podobne.

snežienka, flóraFialka, flóra

Flóra pohorí

Flóra pohorí je členená na niekoľko podoblastí zahŕňajúcich viaceré pohoria Slovenska ako Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, Strážovské vrchy, fatranské a tatranské horské masívy a vyššie položené kotliny. Na území Slovenska majú veľký význam lesy so zastúpením buka (Fagus silvatica). Buk aj v súčasnosti tvorí základ stability lesných ekosystémov a teda aj krajiny, je stále najviac zastúpenou drevinou v našich lesoch. Možno ho zaradiť ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska a má mimoriadny význam pre optimálne plnenie všetkých funkcií lesov. Bukový les je typický pre vyššie polohy. K ďalším listnatým drevinám vyskytujúcim sa na našom území patrí dub zimný, dub letný, jelša lepkavá, lieska obyčajná, jaseň štíhly, breza previsnutá, topoľ osikový, brest hrabolistý.

Nad 1000 m n. m. nájdeme ihličnaté lesy. Z ihličnatých stromov je na Slovensku zastúpená jedľa biela, smrek obyčajný, smrekovec opadavý a rôzne druhy borovíc - borovica čierna, limba, obyčajná, kosodrevinová. Nad hranicou lesa sa vyskytuje už len kosodrevina. Kvetnaté bučiny na strmých skalných vápencových svahoch sú doplnené lipou, javorom horským a majú viacetážový porast krovitých drevín a bylín. Z rastlinstva sú rozšírené paprade, kamene v lesoch sa zelenajú machmi a lišajníkmi. Horské lesy sú cieľom mnohých hubárov. Na pomerne malom teritóriu Bukovských vrchov na východe Slovenska sa nachádzajú pôvodné jedľovo-bukové lesy s pralesovitým typom ekosystému.

V Tatrách, Nízkych Tatrách, vo vrcholových častiach Veľkej a Malej Fatry sa nad pásmom kosodreviny  nachádzajú  lúky nazývané tiež hole. Nad touto oblasťou sú už iba skaly porastené lišajníkmi a na vlhkejších miestach možno nájsť machy. Početnosť vegetácie a výskyt rastlinstva s nadmorskou výškou klesá.

Osobitú skupinu flóry tvoria lužné lesy, ktoré sa nachádzajú  popri vodných tokoch. Toto spoločenstvo neovplyvňuje nadmorská výška, ale hladina podzemnej vody. Súvislejšie porasty sa zachovali pri riekach Morava, Dunaj a Latorica. Dominujú tu jelše, vŕbytopole, v horských oblastiach sa často vyskytuje smrek.

Endemity a relikty

Územie Slovenska možno právom považovať za významnú križovatku rôznych zložiek flóry. Vďaka polohe v strede Európy a podmienkam prostredia, sa tu aj na relatívne malej rozlohe územia vyskytuje 40 endemických druhov, ktoré sú úplne alebo takmer úplne viazané na územie Slovenska. Endemitické rastliny sa vyskytujú len na veľmi ohraničenom území. Medzi najznámejšie endemity patrí: cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense), lykovec muránsky (Daphne arbuscula), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), poniklec prostredný (P. subslavica), lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), horčičník Wahlenbergov. Slovensko je taktiež bohaté na chránené a reliktné druhy flóry, čiže pozostatky z iných geohistorických období. Takýmto reliktom je napríklad hlaváčik jarný. K našim najznámejším chráneným rastlinám patria horec Clusiov, hlaváčik jarný, plesnivec alpínsky, astra alpínska. Na Slovensku sa tiež vyskytuje veľké množstvo liečivých rastlín. K nim zaraďujeme napr. podbeľ liečivý, pľúcnik lekársky, rumanček pravý, nechtík lekársky, materinu dúšku, mätu priepornú a mnohé iné.

Arboréta

Prírodné botanické záhrady akým je aj arborétum v Tesárskych Mlyňanoch pri Zlatých Moravciach je zaujímavou destináciou pre milovníkov prírody. S bohatou paletou stálozelených domácich a cudzokrajných drevín patrí k popredným arborétam Slovenska. Pri Banskej Štiavnici sa nachádza arborétum Kysihybeľ s početnými druhmi ihličnatých a listnatých lesov mierneho pásma. Najväčším slovenským rozáriom s odrodami ruží je Borová hora pri Zvolene. 

Kultúrne plodiny

Z kultúrnych rastlín sa pestujú na území Slovenska obilniny – pšenica, raž, ovos, jačmeň, kukurica, v nižších polohách cukrová repa, slnečnica a repka olejná, vo vyšších polohách zemiaky.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews