Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelická cirkev, ku ktorej sa na Slovensku hlási 6,9% veriacich, sa sformovala po reformácii. Hlavou tejto kresťanskej cirkvi je Ježiš Kristus. Základným prameňom evanjelického náboženstva je Biblia a augsburské vyznanie. Za jediný správny výklad Biblie evanjelická cirkev pokladá Symbolické knihy alebo Vierovyznávacie knihy. Názov evanjelická vznikol na základe Evanjelií, ktoré sa nachádzajú v Biblii, v časti Nový Zákon alebo Nová Zmluva. Výraz augsburského vyznania pochádza z Augsburského vyznania z roku 1530, prečítaného pred cisárom Karolom V. Náuka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa nachádza napríklad v Malom a Veľkom katechizme Dr. Martina Luthera.

Základnou organizačnou jednotkou evanjelickej cirkvi je cirkevný zbor. Cirkevné zbory sa spájajú do seniorátov a tie do dištriktov. Na Slovensku existuje 14 seniorátov rozdelených do východného a západného dištriktu. Základným zákonom cirkvi je Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V posledných rokoch sa na Slovensku stavajú okrem katolíckych aj evanjelické kostoly, väčšinou v obciach a mestách, kde žijú občania hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi. Momentálne je na území Slovenska vyše 300 evanjelických cirkevných zborov. Počas nedieľ a sviatkov sa konajú v kostoloch Služby Božie, ku ktorým sa veriaci zhromažďujú dobrovoľne. Evanjelická cirkev nemá žiadne prikázané sviatky, ani nedeľa nie je prikázaným sviatkom. Evanjelická cirkev rozoznáva dve sviatosti: krst a Večeru Pánovu. Evanjelici veria, že vo Večeri Pánovej prijímajú pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína, podobne ako katolícki veriaci. Večera Pánova sa podáva ľuďom pod „obojím“ spôsobom, teda aj telo, aj krv vo forme chleba a vína. K Večeri Pánovej nechodia deti, prijímať ju smú len konfirmovaní členovia evanjelickej cirkvi. Na konfirmácii prijíma každý člen evanjelickej cirkvi Večeru Pánovu po prvýkrát. Konfirmovaní sú len dospelí, zúčastňujú sa jej priblizne v 15 rokoch. Spoveď predchádza Večeri Pánovej a je všeobecná. Veriaci spoločne ľutujú svoje hriechy a spoločne prosia o odpustenie.

Najviac obyvateľov, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi, žije na južnom Slovensku. Aj evanjelická cirkev má svoje školy, je ich však oveľa menej ako katolíckych. Cirkevný zbor v obci riadi farár alebo farárka. Evanjelickým farárom sa teda môže stať aj žena. Muži aj ženy môžu vstupovať do manželstva a mať deti. Farárom sa stáva absolvent Evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktorý prijme ordináciu. Evanjelická cirkev má svojich biskupov, generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je Mgr. Miloš Klátik, PhD.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews