Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Vzdelanie a školstvo na Slovensku

Stredná škola

Po ukončení 9. ročníka základnej školy pokračuje žiak v povinnej 10 ročnej školskej dochádzke na zvolenej strednej škole, do ktorej bol na základe rozhodnutia príslušného školského systému prijatý. Školstvo na Slovensku rozoznáva niekoľko typov stredných škôl. 

Stredné odborné učilištia

Na stredných odborných učilištiach a spojených stredných školách, ktoré poskytujú učňovské odbory, trvá štúdium dva roky (obmedzené množstvo odborov), tri roky alebo štyri roky. Trojročné štúdium pre jednotlivé odbory je ukončené záverečnou skúškou, po ktorej študent dostane výučný list. Na základe študijných výsledkov a individuálnych potrieb majú absolventi možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu za účelom dosiahnutia maturitnej skúšky. Absolvovaním maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie, aké poskytuje školstvo na Slovensku. Učňovské odbory sú rôzne, napríklad  strojárske, stavbárske, drevárske, železničné, elektrotechnické, služby – kuchár, čašník, kaderník, predavač, pekár, cukrár, mäsiar a iné. Štúdium, ktoré trvá štyri roky je ukončené maturitnou skúškou. Vyučovanie na stredných školách poskytuje priestor pre praktickú výučbu žiakov v danom odbore, preto študenti pravidelne absolvujú prax, kde nadobúdajú nové zručnosti potrebné pre vykonávanie príslušného odboru.

Stredné školy a gymnáziá

Stredné školy poskytujú štúdium v trvaní štyri alebo päť rokov. Na Slovensku existujú stredné školy elektrotechnické, geodetické, hotelové, konzervatóriá, priemyselné, zdravotnícke, obchodné akadémie, športové, umelecké, poľnohospodárske, drevárske, farmaceutické, chemické, pedagogické a iné. Gymnáziá na Slovensku poskytujú štúdium v trvaní štyroch rokov (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 9. ročníka základnej školy), alebo osemročné štúdium (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 4. ročníka). Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, po ukončení študenti väčšinou pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Organizácia vyučovania je podobná ako v základných školách, žiaci sú hodnotení známkou 1 až 5, vyučovacia hodina trvá 45 minút, medzi každou hodinou je krátka prestávka. Vyučovanie trvá priemerne 6 – 7 vyučovacích hodín. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá má písomnú a ústnu časť. Po ukončení strednej školy s maturitou alebo gymnázia sa študent môže prihlásiť na vysokú školu, na ktorú je prijatý alebo neprijatý na základe prijímacích skúšok alebo na základe rozhodnutia dekana fakulty príslušnej vysokej školy.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews