Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Vzdelanie a školstvo na Slovensku

Základná škola

Na Slovensku začínajú chodiť deti do školy po dosiahnutí veku 6 rokov. Základná škola má dva stupne. Prvý stupeň trvá 4 roky (1. – 4. ročník), od piateho do deviateho ročníka sa deti vzdelávajú na druhom stupni. Druhý stupeň trvá 5 rokov (5. – 9. ročník). Povinná školská dochádzka na Slovensku trvá 10 rokov, žiak v nej pokračuje na inom type školy. Prechod z prvého stupňa na druhý nie je podmienený prijímacími skúškami, žiak po úspešnom absolvovaní štvrtého ročníka pokračuje v štúdiu. Inou možnosťou je prestup na gymnázium, ktoré poskytuje osemročné štúdium. Prestup na gymnázium je podmienený prijímacími skúškami a vyhovujúcim prospechom na prvom stupni základnej školy. Vzdelávanie na prvom stupni je odlišné od vzdelávania na druhom stupni. Kým na prvom stupni väčšinu vyučovacích predmetov učí jeden učiteľ, na druhom stupni učí každý vyučovací predmet iný učiteľ. 

Učiteľ pre prvý stupeň vyučuje všetky predmety, môže sa ním stať absolvent vysokej školy, v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl. Na druhom stupni je učiteľ špecializovaný väčšinou pre vyučovanie dvoch až troch vyučovacích predmetov. Učiteľom môže byť absolvent vysokej školy príslušného odboru. Školský systém na Slovensku určil hodnotenie známkami 1, 2, 3, 4, 5. 1 – výborný prospech, 5 – nedostatočný prospech. Známkami sú žiaci hodnotení pri ústnej odpovedi alebo pri písaní testu. Vyučovanie sa začína najneskôr do ôsmej hodiny ráno (každá škola má individuálny začiatok). Na prvom stupni majú žiaci najmenej štyri a najviac šesť  vyučovacích hodín, priemerne trvá vyučovanie do pol jednej popoludní. Žiaci na druhom stupni majú päť až šesť vyučovacích hodín a vyučovanie končia medzi jednou až pol druhou hodinou popoludní. Jedna vyučovacia hodina má trvanie 45 minút, medzi každou vyučovacou hodinou sú krátke prestávky. Počas 9. ročníka sa žiak rozhodne, na akej strednej škole bude v štúdiu pokračovať. Vyberá si školy, ktoré zodpovedajú dosahovaným výsledkom v základnej škole a jeho záujmom. O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje príslušná škola na základe dosiahnutých študijných výsledkov, prípadne výsledkov prijímacích testov.

Vyučovacie predmety na prvom stupni základnej školy:

Vyučovacie predmety na druhom stupni základnej školy:

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews