Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Useful Slovak Vocabulary

Directions

Straight Rovno
Right Vpravo
Left Vľavo
corner roh
square námestie
crossroads križovatka
At the corner Na rohu
at the crossroads na križovatke
Entrance Vchod
Exit Východ
Where is? Kde je?
Where is the post office? Kde je pošta?
The post office is on the left. Pošta je vľavo.
It is on the right. Je vpravo.
Go straight. Choďte rovno. 
Road sighs Dopravné značky
How far is it? Ako ďaleko je to?
On the left Vľavo, naľavo
On the right Vpravo, napravo
Turn left Zabočte vľavo
Turn right Zabočte vpravo
Turn back Otočte sa
next to vedľa
close to v blízkosti
near blázko
on foot pešo
opposite oproti
to Bratislava do Bratislavy
from Bratislava z Bratislavy
Can you tell me where the bus stop is?   Prosím vás kde je autobusová zastávka?
Could you tell me the way to the bus station? Prosím vás kadiaľ sa dostanem na autobusovú stanicu?
Is this the right line for ......? Je toto linka k .....?
Where to change for ......., please? Kde mám prestúpiť na ..... prosím?
Can you get me to ..... Môžete ma zaviesť do .....
I want to fly to ...... Chcem letieť do ......
Can you show me the way? Môžete mi ukázať cestu?
Turn left, right Zabočíte doľava, doprava
Go straight Choďte rovno
Far from Ďaleko od
Past Pozdĺž, okolo
Next Ďalší
Crossing Križovatka
Ticket Cestovný lístok
Near Blízko
Far    Ďaleko
Get off Vystúpiť

Back to Useful Slovak Vocabulary

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews